Bonus

headlamp-2940_1920

Pridobivanje bonifikacije

Bonifikacija raste z vsakim letom brez škodnega dogajanja po 5 %. Gre torej za tako imenovano nagrado zavarovalnice za zavarovanca, ki v celem zavarovalnem letu ni imel nobene škode, ki bi vplivala na premijski razred.

Če poenostavim: V desetih letih zavarovanja, v katerih nisem povzročil nobene škode, sem vsako leto pridobil 5 % bonusa in sem vztrajno napredoval iz premijskega razreda 14 (100-% premije) v premijski razred 4 (50-% premije).

Na zavarovalniškem parketu pa se do bonifikacije da dokopati na različne načine. Omenil vam bom tiste vrste, za katere menim, da so legalne in upravičene. Vem pa, da se žal še vedno pojavljajo različne mahinacije v povezavi s pridobivanjem in prenašanjem bonifikacije; te pa, se v veliki večini klavrno končajo prav za stranko – zavarovanca.

Bonus in družina, dedovanje bonusa

Bonus lahko prenašamo med družinskimi člani, vendar je potrebno upoštevati starost ter vozniške izkušnje prejemnika bonusa. V mislih imam sinove in hčerke.

Bonus lahko prenašamo tudi med zakonskimi in izvenzakonskimi partnerji. Pogoj za prenos bonusa med izvenzakonskimi partnerji je, da živita na istem naslovu ter da sta tam tudi prijavljena.

V skladu z zakonom o dedovanju (ZD) zavarovalnice lahko dediču priznamo bonus takoj po izdanem sklepu sodišča o dedovanju.

Bonus iz fizične na pravno osebo

Prenos bonifikacije je mogoč tudi, če gre za lastnika podjetja. Tudi prenos bonusa iz podjetja nazaj na fizično osebo možen, če sta izpolnjena pogoja, da je fizična oseba, ki prejema bonus, lastnik podjetja, ter izjava, s katero podjetje prenaša bonus na lastnika podjetja.

Bonus na drugo vozilo

Če je bilo prejšnje vozilo prodano, lahko z dokumenti, kot so odjavljena prometna, ali še bolje kopija zavarovalne police novega lastnika, prenesete višino bonusa na novo vozilo, seveda če na prejšnji polici ni bilo prijavljenega škodnega dogodka. Med vrstami vozil se bonusi načeloma ne prenašajo; bonus na osebnem vozilu se torej prenaša na osebno vozilo in ne na npr. specialno vozilo.

Kloniranje bonusa

Specifika med prenašanjem bonusa je prav gotovo kloniranje bonifikacije. Najpogosteje ta izraz uporabljamo pri kloniranju bonusa iz osebnega vozila na motorno kolo. Seveda je pogoj, da je lastnik obeh vozil ista fizična oseba. Če ima stranka na polici svojega osebnega vozila premijski razred 4 (PR 4), lahko omenjen bonus klonira in tako sklene zavarovalno polico za svoje motorno kolo s PR 4.

Izguba bonusa

Pridobljeni bonus izgubite v primeru, da ste povzročili prometno nesrečo. Tretji osebi ste namreč povzročili škodo, katere višino zavarovalnica izplača, ter škodni primer veže na vašo zavarovalno polico. Zaradi take škode izgubite 3 premijske razrede, kar znaša 15 %, torej potrebujemo 3 naslednja leta brez škode, da pridemo zopet na identičen premijski razred.

Pametni uporabljamo odkup prve škode in s tem zavarujemo našo bonifikacijo v primeru škodnega dogodka.

Bonifikacijo izgubite po treh letih, če v tem času bonusa ne prenesete na drugo vozilo.

Pomembno

Pri prenašanju bonifikacije vedno spremljamo starost in vozniške izkušnje prejemnika ter v veliki meri pripadnost stranke določeni zavarovalnici. Na podlagi teh dejstev lahko pride do odobritve ali zavrnitve vloge za prenos bonifikacije.

Moj nasvet

Predlagam, da v zvezi s prenašanjem bonifikacije kot lastnik vozila hranite dokumentacijo, ki se nanaša na vozilo, katerega bonus je vaša osnova za naprej.

  • Vedno si kopirajte odjavljeno prometno dovoljenje vašega vozila, če ga odjavljate iz prometa.
  • Poizkusite pridobiti kopijo zavarovalne police novega lastnika, če vozilo prodate.
  • Originalna zavarovalna polica ostaja lastniku zaradi prevzema neizkoriščenega dela premije ter zaradi osnove pri dodeljevanju višine bonusa, do katerega ste kot lastnik upravičeni.

Pomemben dejavnik pri določanju in priznavanju višine bonusa je tudi zvestoba stranke do zavarovalnice, zato vam toplo priporočam, da izberete tisto zavarovalnico, ki je najbolj ”ljudska”, ter vam pisana na kožo, saj sem prepričan, da bo vsaka zavarovalnica znala za vas poskrbeti tako dobro, kot naša zavarovalnica poskrbi za naše zveste zavarovance.

Vir: http://blog.zav-mb.si/2011/07/19/ali-lahko-prenesem-bonus/